Pērciet STIHL ierīces tiešsaistē - BEZMAKSAS piegāde no 70 €

Noteikumi

 

Distances līguma noteikumi

1.1. Pārdevējs – SIA Ginalas Latvija, reģ. nr.: 50203419351, juridiskā adrese Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005, e-pasts: ginalas@ginalas.lv, tel. +371 67293393.

1.2. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas preces vai pakalpojumus, izmantojot distances līgumu.  

1.3. Veikals – Pārdevēja internetveikals, kas ir sasniedzams adresēs: https://www.ginalas.lv, https://www.eginalas.lv, https://www.ginalasinterjers.lv, https://stihl.ginalas.lv.

1.4. Preces – gan preces, gan pakalpojums.

1.5. Distances līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts līgums par preces vai pakalpojuma iegādi, izmantojot Pārdevēja Interneta veikalu.

1.6. Preču saņemšana:

1.6.1. Brīvības gatve 217, Rīga, LV-1039;

1.6.2. Pārdevēja specializēto preču pārdevēju adresēs, kas ir norādītas šeit.

1.6.3. SIA “DPD Latvija” - pakomātos.

1.6.4. izmantojot SIA “DPD Latvija” kurjerpastu.  

1.7. Noteikumi – Distances līguma noteikumi, kas ietver – Preces īpašības, Preces cenu, piegādes noteikumus un piegādes pakalpojuma cenu, atteikuma tiesības.

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

2.1. Šie Noteikumi regulē Pircēja un Pārdevēja juridiskās attiecības, noslēdzot distances līgumu par Preču iegādi.

2.2. Pircējs Preces Veikalā var iegādāties tikai piekrītot Noteikumiem un apņemoties tos ievērot. Pircējs, pirms Distances līguma noslēgšanas, atzīmējot speciāli izveidotu “logu” apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, piekrīt tiem un uzņemas tos ievērot. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai tos nesaprot, Pircējs nevar slēgt Distances līgumu un ir laipni gaidīts Pārdevēja veikalā klātienē, kur Pircējam tiks atbildēts uz visiem Pircēja jautājumiem.

2.3. Preces tiek pārdotas no noliktavām, kas atrodas Latvijā un Lietuvā.

2.4. Pārdevējam ir tiesības mainīt Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā. Ja Pircējs pēc Noteikumu izmaiņu publiskošanas jebkādā veidā izmanto Veikalu, uzskatāms, ka viņš piekrīt visām Noteikumu izmaiņām.

2.5. Preču piegādes https://stihl.ginalas.lv/informacija-klientiem/piegade/, apmaksas https://stihl.ginalas.lv/informacija-klientiem/maksajumi/, atgriešana https://stihl.ginalas.lv/informacija-klientiem/precu-atgriesana/ un Privātuma politikas https://stihl.ginalas.lv/informacija-klientiem/privatuma-politika/ noteikumi ir detalizēti Veikalā un ir uzskatāmi par neatņemamu šo Noteikumu daļu. Esot neatbilstībām starp šiem Noteikumiem un detalizētajiem noteikumiem, priekšroka dodama detalizētajiem noteikumiem, kas publicēti Veikalā.

DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Veikalā Preci var pirkt gan reģistrēti, gan nereģistrēti Pircēji. Pirms reģistrācijas Pircējam ir jāiepazīstas ar Veikala Privātuma politiku, kas ir norādīta Noteikumu 2.5. punktā. Pircējam reģistrējoties Veikalā, uzskatāms, ka viņš ir iepazinies ar Privātuma politiku un tai piekrīt.

3.2. Reģistrācija ir veicama, aizpildot reģistrācijas formu un tajā norādot nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas dati). Pircējs pats ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizumu.

3.3. Vēloties iegādāties Preci, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot interneta pasūtījuma formu.

3.4. Distances līgums ir noslēdzams katram Pircēja pasūtījumam.

3.5. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs Veikalā: (a) iesniedz pasūtījumu un izveido Preču grozu, ievērojot Pārdevēja norādītās instrukcijas un norāda Preces(ču) piegādes adresi vai Preces(ču) saņemšanas veidu, (b) ir iepazinies ar Noteikumiem un izvēlējies apmaksas veidu, pilnībā ir apmaksājis pasūtījumu, izņemot 3.6.punktā noteikto gadījumu, un (c) Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja pasūtījumu, atsūtot pasūtījuma apstiprinājuma paziņojumu (uz e-pastu un / vai telefonu) un  Pircējam -juridiskai personai nosūtot faktūrrēķinu.

3.6. Pircējam ir iespēja norēķināties par Preci tās saņemšanas laikā, saskaņā ar kurjerpasta - SIA “DPD Latvija” noteikto veidu un kārtību.

3.7. Distances līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Distances līgums  uzskatāms par izpildītu, kad Prece ir nodota Pircējam viņa izvēlētajā veidā un Pārdevējs ir saņēmis samaksu par Preci.

3.8. Apstiprinot Pircēja pasūtījumu, Pircējs apņemas samaksāt Preces cenu un pieņemt Veikalā pasūtīto Preci. Pēc pasūtījuma apmaksas apmaksātajam “grozam” jaunas Preces pievienot nevar. Ja Pircējs vēlas iegādāties papildus  Preci(es), tiek slēgts jauns Distances līgums.

3.9. Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nepilda visus Preces pasūtīšanas nosacījumus. Pārdevējs atsaka noslēgt Distances līgumu, ja Pārdevēja noliktavā nav Pircēja izvēlēt Preces vai, ja Pircējs neapstiprina piekrišanu Noteikumiem (speciāli izveidota “loga” atzīmēšana). Pārdevējs var atteikt noslēgt Distances līgumu citu iemeslu dēļ, bet šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums nosūtīt Pircēja norādītajā e-pastā atteikuma iemeslu, piemēram, bet ne tikai, ja Pircējs pārkāpj preču mazumtirdzniecības noteikumus.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējam ir tiesības:

4.1.1. bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju izmantot Veikalu, kā arī anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs ar savām darbībām mēģina kaitēt Veikala darbam vai tā stabilai darbībai un / vai pārkāpj Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Šajā sakarā Pārdevējs neatbild par Pircējam nodarītiem zaudējumiem.

4.1.2. ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības pirkumus;

4.1.3. uz laiku vai pavisam izbeigt Veikala darbību, mainīt Veikalu vai atsevišķas tā daļas, visu vai jebkādu tā saturu, ierobežot tajā veicamos pirkumus, mainīt Veikala darbības interneta adresi, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Pārdevējs nav atbildīgs par darbībām, kas veiktas izmantojot savas tiesības, ja tās nodarījušas zaudējumus Pircējam.

4.1.4. mainīt Noteikumus, preču cenas, pirkšanas nosacījumus un / vai jebkādas citas ar Veikalu saistītās instrukcijas. Izmaiņas Pārdevējs publicē Veikalā.

4.1.5. ja Pardevējam nav zināms Pircēja bankas konta numurs un Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības ir pieprasījis atmaksāt samaksāto naudas summu, naudas summa tiek atmaksāta pēc Preces atgriešanas un informācijas par Pircēja bankas konta datiem saņemšanas. Ja Pārdevējam nav zināma Pircēja bankas konta informācija, Pārdevējs par to informē Pircēju, izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir Pārdevēja rīcībā. 

4.2. Pārdevējs apņemas:

4.2.1. godāt Pircēju privātumu, ievērot tā datu konfidencialitāti, izņemot Latvijas Republikas likumos un/vai Veikala Privātuma politikā noteiktajos īpašajos gadījumos;

4.2.2. ja Pārdevējam nav iespējams piegādāt Pircējam tā nopirkto Preci, Pārdevējs atmaksā par nepiegādāto Preci saņemto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Distances līguma noslēgšanas dienas.

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pircējam ir tiesības:

5.1.1. iegādāties Preci Veikalā, ievērojot Noteikumus, Pārdevēja instrukcijas, spēkā esošās tiesību normas;

5.1.2. Pircējam ir tiesības atteikties no Distances līguma, kas noslēgts Veikalā, aizpildot atteikuma veidlapu un nosūtot atpakaļ Preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas;

5.1.3. atgriezt un / vai mainīt nekvalitatīvu un / vai neatbilstoši sakomplektētu Preci, tajā skaitā izmantot Preces neatbilstības termiņu;

5.1.4. citas Noteikumos un / vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5.2. Pircējs apņemas:

5.2.1. samaksāt par pasūtīto Preci un tās piegādes cenu, kā arī veikt citus maksājumus (ja tādi ir norādīti, noslēdzot Distances līgumu) un pieņemt pasūtīto Preci;

5.2.2. pieņemot Preci, to apskatīt un pārbaudīt, kā arī Noteikumu noteiktajā kārtībā informēt Pārdevēju par sūtījuma iepakojuma bojājumu, marķējuma bojājumu, skaidri redzamiem Preces defektiem,  komplektācijas neatbildību Pircēja pasūtījumam;

5.2.3. pārbaudīt, vai iegādātā Preces ir kvalitatīva, un informēt Pārdevēju par pamanītiem Preces kvalitātes trūkumiem, kurus nebija iespējams pamanīt Preces saņemšanas laikā;

5.2.4. izvēloties Preces saņemšanas veidu – Pārdevēja tirdzniecības vietā klātienē, izņemt Preci paziņojumā par pasūtījuma izpildi, norādītajā laikā;

5.2.5. izvēloties Preces piegādes pakalpojumu vai citus Pārdevēja piedāvātos īpašos pakalpojumus, radīt nosacījumus to saņemšanai, kā arī samaksāt par tiem;

5.2.6. apmaksāt Preces atgriešanas izdevumus, ja maksājumu jāveic Pircējam;

5.2.7. nekavējoties atjaunot informāciju, ja mainās Pircēja Reģistrācijas dati, tajā skaitā nopirktās Preces piegādes dati;

5.2.8. slēdzot Distances līgumu, ievērot Noteikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SAMAKSAS PAR PRECĒM KĀRTĪBA

6.1. Preču cenas Veikalā un / veiktajā pasūtījumā ir norādāmas eiro. Preces cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

6.2. Preču daudzumi ir ierobežoti. Preču cenas Veikalā un Pārdevēja veikalā klātienē var atšķirties.

6.3. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Distances līguma noslēgšanas brīdī. Kopējā pirkuma maksa tiek norādīta, noformējot izvēlēto Preču grozu. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš nevar turpināt Preces(ču) pasūtīšanas procedūru un pasūtīt Preci(es).

6.4. Preces cenā nav ierēķināta Preces piegādes cena un īpašu pakalpojumu cena, ja Pārdevējs tādus piedāvā un Pircējs tos ir izvēlējies iegādāties.

6.5. Preci Veikalā var iegādāties tikai veicot priekšapmaksu, izņemot Noteikumu 3.6. punktā norādītajā gadījumā.

6.6. Preces iegādes dokumenti – pasūtījuma informācija, faktūrrēķins, Pircējam nosūtāmi elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto e-pastu. Elektroniskie iegādes dokumenti ir spēkā bez Pārdevēja paraksta.

6.7. Ja Pārdevējs konstatē kļūdu Veikalā norādītajā Preces cenā,  Pārdevējs nekavējoties par to informē Pircēju. Tādā gadījumā Pircējam ir tiesības atsaukt pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu.

PRECES PIEGĀDE

7.1. Preces piegāde notiek tikai Latvijas Republikas teritorijā. Iespējamie Preces piegādes veidi ir norādīti Veikalā pēc Preces(ču) groza apstiprināšanas. Pircējs izvēlas vienu no piegādes veidiem, norādot piegādes adresi, telefona numuru un/vai e-pasta adresi.

7.2. Norēķins par Precēm tās saņemot, ir iespējams, izmantojot SIA “DPD Latvija” kurjera pakalpojumus, saskaņā ar SIA “DPD Latvija” noteikumiem.

7.3. Preces piegāde uz Veikalā piedāvātajiem pakomātiem, tiek veikta atbilstoši pakomātu apkalpojošo juridisko personu cenrādim.

7.4. Ja nopirkto Preču(es) kopējā summa ir 70 EUR un vairāk, Preces(ču) piegādi apmaksā Pārdevējs.

7.5. Pircējam, izvēloties Preces piegādes pakalpojumu, Preces piegādes cena tiek norādīta pasūtījuma noformēšanas beigu posmā, pirms maksājuma veida izvēlēšanās un / vai veicot maksājumu. Preces piegādes cena ir samaksājama kopā ar maksājumu par Preci, izņemot 7.2. un 7.4. punktā minētos gadījumus.

7.6. Prece Pircējam tiek piegādāta 5 (piecu) darba dienu laikā no Distances līguma noslēgšanas dienas. Par precīzu Preces piegādes datumu un laika intervālu Pircējs tiek informēts ar SMS īsziņu vai, piegādātājam nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādītu e-pastu. Pārdevējs var Pircēju informēt  individuāli par citu Preces piegādes laiku, ja pasūtītā Prece nav Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs apņemas pielikt visas saprātīgās pūles, lai Prece tiktu piegādāta Pircējam pēc iespējas ātrākā laikā.

7.7. Pirms Preces piegādāšanas, Pārdevēja pārstāvis sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes detaļas vai, ja Prece tiek nogādāta ar SIA “DPD Latvija” starpniecību vai nogādāta uz pakomātu, Pircējs saņem ziņojumu par Preces plānoto piegādes laiku vai saņem paziņojumu, ka Prece ir nogādāta pakomātā.

7.8. Izvēloties Preces piegādes pakalpojumu, Pircējam ir jānorāda precīza Preces piegādes vieta un jāsagatavo atbilstoši nosacījumi Preces izkraušanai (jāatslēdz vārti, jāpaceļ aizsargbarjera, jāatver durvis u. c.). Smagākas preces par 31,5 kg piegādātāja pārstāvis nenes. Šajā gadījumā Pircējam ir jānodrošina Preces izkraušana un nogādāšana telpās vai papildus jāizvēlas un jāapmaksā Preces izkraušanas pakalpojums.  

7.9. Prece izkraujama Pircēja norādītajā vietā. Par piegādātās Preces saskaitīšanu, komplektācijas pārbaudi, vizuālo pārbaudi, pārvietošanu uz citu novietošanas vietu ir atbildīgs Pircējs.

7.10. Ja paziņotajā piegādes laikā, ievērojot 5 (piecu) minūšu gaidīšanas periodu, Pircējs neierodas piegādes vietā, Prece tiek uzskatīta par nepiegādātu Pircēja vainas dēļ. Tādā gadījumā Pircēja pasūtītā Prece tiek atgrieztas tuvākajā Pārdevēja noliktavā un Pārdevēja pārstāvis ar Pircēju vienojas par citu tuvāko piegādes datumu un laiku. Pārdevēja noliktavā Prece uzglabājama līdz tuvākajam piegādes laikam, bet ne ilgāk kā  3 (trīs) dienas no pirmās paredzetās piegādes dienas. Pēc šī termiņa notecēšanas, ja Pircējs ir samaksājis par Preci, Pircējs veic atkārtotu piegādes pakalpojuma apmaksu vai, gadījumā, ja Pircējs nav samaksājis par Preci, Pircēja pasūtījums tiek anulēts.  

7.11. Preces piegādes pakalpojums tiek nodrošināts līdz ēkas pirmajam stāvam. Ja ēkā ir lifts, Preces piegādes pakalpojuma cena ietver Preces piegādi, izmantojot liftu, līdz Pircēja norādītajam stāvam. Preces nogādāšana uz stāvu, kas ir augstāks par pirmo stāvu, ja ēkā nav lifts, ir papildus apmaksājams pakalpojums. Šis pakalpojums apmaksājams atsevišķi piegādātāja pārstāvim ierodoties piegādes vietā.

7.12. Preces piegādes pakalpojums netiek nodrošināts saliktām, liela izmēra precēm no ekspozīcijas vai no nocenoto preču nodaļas. Maksimālais viena pasūtījuma izmērs ir 500 kg vai 6 m3. Ja pasūtīto Preču(es) svars vai tilpums ir lielāks, Preču(es) piegādes maksa attiecīgi palielinās (piem., ja 501 kg vai vairāk, jāmaksā kā par diviem pasūtījumiem utt.).

7.13. Pieņemot Preci, Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, Preču daudzums, vizuālā kvalitāte un sortiments. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, taču, nekonstatējot Preču(es) daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstību, Pircējam par sūtījuma iepakojuma bojājumu ir jāatzīmē piegādes apstiprinājuma vai sūtījumu piegādājošās personas iesniegtajā formā. Tādā gadījumā uzskatāms, ka Prece(es) ir piegādātas sabojātājā iepakojumā, taču Preču(es) daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst Distances līguma nosacījumiem un Preču(es) piegāde ir veikta atbilstoši Distances līguma noteikumiem.

7.13. Konstatējot Preces kvalitātes un / vai sortimenta neatbilstību, Pircējs Preci, kas neatbilst kvalitātei un / vai sortimentam, nepieņem. Par atteikšanos pieņemt Preci un konstatētiem bojājumiem Pircējs  jāatzīmē sūtījuma piegādes apstiprinājumā un / vai aizpildot sūtījumu piegādājošās personas iesniegtajā formā. Ja tiek konstatēts, ka Preces nav Distances līgumā noteiktajā skaitā, Pircējs atzīmē konstatēto trūkumu sūtījuma piegādes apstiprinājumā un/vai aizpildot sūtījumu piegādājošās personas iesniegtās formas.

7.14. Pircējam, pieņemot sūtījumu bez piezīmēm, uzskatāms, ka Prece ir piegādāta nesabojātā sūtījuma iepakojumā, Preču(es) daudzums, vizuālā kvalitāte, sortiments atbilst Distances līguma nosacījumiem, un papildus pakalpojumi, kas ir saistīti ar Preces(ču) pārdošanu un piegādi, ir veikti atbilstošā kvalitātē.

7.15. Pircējs apņemas Preci pieņemt pats personīgi. Preci var pieņemt cita persona, ja tāda  ir norādīta pasūtījuma formā. Nododot Preci var tikt lūgts uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu, kā arī Pārdevēja Pircējam atsūtīto informāciju par pasūtījuma apstiprināšanu.

7.16. Ja plānotajā Preces piegādes dienā Prece netiek piegādāta, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preces piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam pretenzijas, kas ir saistītas ar Preces piegādi.

7.117. Pāerdevējs neatbild par Preces piegādes termiņa nokavējumu, ja Prece nav bijis iespējams piegādāt Pircējam, Pircēja vainas dēļ.

PREČU SAŅEMŠANA BEZ PIEGĀDES PAKALPOJUMA

8.1. Pircējs ir tiesīgs saņemt nopirkto Preci Pārdevēja veikalā. Veicot Preces  pasūtījumu, Pircējs atzīmē “logu” izņemšana veikalā, norādot Pircējam izdevīgāko Pārdevēja veikalu un norādot personu, kura būs tiesīga saņemt Preci.

8.2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preci Pārdevēja veikalā, Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumu SMS vai e-pasta formātā par gatavību izsniegt Pircējam Preci.   Pircējam vai Pircēja pasūtījumā norādītai  personai, saņemot Preci, ir jāuzrāda personas identitāti  apliecinošsdokuments un Pārdevēja atsūtīts pasūtījuma apstiprinājums. 

8.3. Pircējam pieņemot Preci ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas akts.

8.4. Pasūtīto Preci Pircējam ir jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju par gatavību izsniegt Pircējam Preci.

8.5. Prece ir izsniegta Pircējam pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

8.6. Gadījumā, ja Pircējs neizņem nopirkto Preci 3 (trīs) dienu laikā no paziņojuma par Pārdevēja gatavību izsniegt Preci un Pārdevējs un Pircējs nevienojas par minētā termiņa pagarināšanu, Pircēja pasūtījums tiek anulēts un Pārdevējs atmaksā Pircēja samaksāto naudas summu 10 (desmit) darba dienu laikā, veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu, no kura tika pārskaitīta naudas summa par Preci.

PREČU KVALITĀTE

9.1. Preces īpašības ir norādītas Preces aprakstā.

9.2. Veikalā izvietoto Preču attēlos krāsa, forma vai citi parametri var precīzi neatbilst reālajam Preces lielumam, formai un krāsai. Pircējam jāņem vērā, ka Pircēja izmantojamā elektroniskā iekārta ne vienmēr precīzi pārraida Preces attēlu.

9.3. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Preces piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas divu gadu laikā no Preces piegādes dienas. Pārdevējs atsevišķām Precēm var noteikt ilgāku neatbilstības konstatēšanas termiņu.

9.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējiem – juridiskām personām jebkuru Preces piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas viena gada laikā no Preces piegādes dienas. 

9.5. Ja ir konstatēta Preces neatbilstība 9.3. un 9.4. punktā noteiktajā termiņā, pēc Pircēja vēlēšanās, Pircējam tiek atmaksāta par Preci samaksātā naudas summa vai Prece tiek samainīta pret citu Preci. Strīdus gadījumā Precei tiek veikta ekspertīze, kuru apmaksā tā puse, kuras apgalvojums par Preces neatbilstību izrādījies nepatiess.

DISTANCES LĪGUMA IZBEIGŠANA UN PRECES ATGRIEŠANA

10.1. Pircējs ir tiesīgs 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Distances līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. Šajā gadījumā Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu. Prece tiek atgriezta nelietota, pilnā komplektācijā, ar nesabojātu iepakojumu (iepakojums tiek atvērts tam īpaši paredzētā vietā un veidā).

10.2. Pārdevējs atmaksā Pircējam naudas summu, kas samaksāta par atgriezto Preci, pārskaitot to uz Pircēja bankas kontu, kas izmantos samaksai par Preci, 14 dienu  laikā no Preces atgriešanas dienas, ņemot vērā 10.1.punktā noteikto.

10.3. Ja Pircējs atgriež Preci 9.3. un 9.4. punktos minētajos gadījumos, nav spēkā 10.1.punktā noteiktās prasības atgriežamajai Precei.

10.4. Jebkurā Preces atgriešanas gadījumā, Pircējs, kopā ar Preci iesniedz Preces pirkumu pierādošus dokumentus.

ATLAIDES UN AKCIJAS

11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var organizēt dažādas Preču pārdošanas akcijas un piemērot Precēm atlaides. Veikalā piemērojamās atlaides un organizētās Preču pārdošanas akcijas var tikt piemērotas tikai konkrētajā veikalā. Par Veikalā noteiktajām atlaidēm, Preču pārdošanas akcijām, dāvanu kuponu izmantošanas kārtību, informācija ir izvietota Veikalā sadaļā “akcijas”.

11.2. Ja Pircējs iegādājas Preci ar atlaidi, vai, izmantojot dāvanu kuponu, Pircējam, izmantojot atteikuma tiesības, tiek atmaksāta reāli samaksātā  naudas summa.

11.3. Pārdevējam ir tiesības vienpersoniski, bez  brīdinājuma, mainīt akciju vai atlaižu piemērošanas nosacījumus, kā arī tos atsaukt. Jebkāda akcijas un atlaižu nosacījumu kārtības izmaiņas vai atsaukšana ir spēkā no informācijas Veikalā publicēšanas dienas.

PUŠU ATBILDĪBA

12.1. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu patiesumu. Ja Pircējs neiesniedz precīzus un patiesus reģistrācijas datus un / vai tos neatjauno, mainoties datiem, Pārdevējs nav atbildīgs par šajā sakarā Pircējam sagādātajām neērtībām.

12.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus Privātuma politikā norādītajā kārtībā un apmērā.

12.3. Puses atbild par zaudējumu nodarīšanu otrai pusei normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces piegādes termiņa ievērošanu, ja Preces piegāde tiek aizkavēta nepārvaramas varas apstākļu dēļ (force majeure apstākļi). Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pārdevējs paziņo Pircējam, izmantojot Pircēja norādītos saziņas līdzekļus. Šajā gadījumā Pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma, aizpildot atteikuma veidlapu.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

13.1. Pārdevējs visus paziņojumus un citu informāciju par pasūtījuma apstiprināšanu un izpildi, nosūta Pircējam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Informācija uzskatāma par nogādātu Pircējam pēc vienas stundas no nosūtīšanas brīža.

13.2. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja elektronisko iekārtu, tajā skaitā  interneta sakaru kvalitāti.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1. Pārdevējs aicina visas nesaskaņas un domstarpības, kas saistītas ar iegādātajām Precēm un/vai to piegādi, risināt savstarpējās sarunās, nosūtot iebildumus uz Pārdevēja e-pastu: stihl@ginalas.lv

14.2. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, kurus nevar atrisināt savstarpējās sarunās izskata, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

14.3. Jautājumus, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas  normatīvie akti.